शिक्षक सेवा आयोग सेट ३

यहाँहरुलाइ शिक्षक सेवा आयोग सेट ३ मा स्वागत छ !!!
यो सेटमा भएका प्रश्नहरु syllabus अनुसार छन र समय ४५ मिनेट दिइएको छ !!!

Name
Gmail

"Sharing is caring."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!