Nasu set 5

यहाँहरुलाइ Nasu set 5 मा स्वागत छ !!!
यो सेटमा भएका प्रश्नहरु syllabus अनुसार छन र समय ४५ मिनेट दिइएको छ !!!

Gmail
Name

"Sharing is caring."

1 thought on “Nasu set 5”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!