Naasu First paper 2

यहाँहरुलाइ Naasu First paper 2 मा स्वागत छ !!!

यो सेटमा भएका प्रश्नहरु syllabus अनुसार छन र समय ४५ मिनेट दिइएको छ !!!

Gmail
Full Name

"Sharing is caring."

Leave a Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!