Naasu First paper 3

Nasu practice set
Nasu practice set

यहाँहरुलाइ Naasu First paper 3 मा स्वागत छ !!!
यो सेटमा भएका प्रश्नहरु syllabus अनुसार छन र समय ४५ मिनेट दिइएको छ !!!

Gmail
Full Name

"Sharing is caring."

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!